ചിലനേർകാഴ്ചകൾ

ചിലനേർകാഴ്ചകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരിലുമുണ്ടെന്നോർക്കണം. നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരേയും നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കണം.

Read more

കൃഷി ചെയ്താലേ ഓണം വിളയൂ

കൃഷി ചെയ്താലേ ഓണം വിളയൂ ഓണം, വിഷു, തിരുവാതിര എന്ന മൂന്നും ആണ്ടറുതികൾ  എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നും മുന്നു തരത്തിലാണ് കാലപ്രവാഹത്തിലെ അറുതികളും, ഒപ്പം പുനരാരംഭങ്ങളും ആവുന്നത്.

Read more

പത്താമത്തെ രസം

പത്താമത്തെ രസം   (ഗോപിയാശാൻ ലജ്ജയെ പത്താമത്തെരസമായി അംഗീകരിച്ചു എന്ന പ്രതവാർത്ത) ശൃംഗാരത്തിന്റെ ആലിംഗനത്തിൽഅമർന്നു കിടന്നതിനാൽഒരിക്കലും രസാവിഷ്കാരികൾപേരെടുത്തു വിളിച്ചിരുന്നില്ലആട്ടപ്പിരിവുകളിൽ, ആടിക്കുഴയലുകളിൽതലതാഴ്ത്തിമുഖം കുനിച്ചുള്ള നില്പിൽകാൽവിരൽ ചിത്രപടങ്ങളിൽവെളിപ്പെടാതെ വെളിപ്പെട്ട്പേരില്ലാത്തവളായിനവരസങ്ങളവളെ തഴഞ്ഞു.

Read more

ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഓർമ്മത്താളുകൾ

2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ വേനൽചൂട് കത്തിക്കയറുന്ന ഒരു ഉച്ചനേരത്ത് “കൈരളി ക്ലബ്” എന്ന പെർത്തിലെ മലയാളിക്കൂട്ടായ്മ തിരക്കിലാണ്. ഒരു ചർച്ചാവേദിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കൈരളിയുടെ സംഘാടകർ . കൈരളി ക്ലബ്

Read more