അൻപതു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ്

അൻപതു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ്  നമ്മണ്ടെ സത്യശീലനേ, ആ സത്യവാൻ മാഷിന്റെ മകൻ , ആ ചെക്കൻ മതം മാറിയവേ.  ഡി.സി.അഥവാ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ എന്നവിളിപ്പേരുള്ള ജയനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സൂര്യന് 

Read more

സൈനികൻ

സൈനികൻ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം കൗരവപ്പട, ഇരുപതു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പാണ്ഡവപ്പട. ആയിരക്കണക്കിന് ആനകൾ, കുതിരകൾ, അമ്പ്, വില്ല്, കുന്തം, വാൾ, പരിച എണ്ണിയാൽ  തീരാത്ത ആയുധങ്ങൾ .

Read more