ഊണ് മുറി ഒരു ശ്രീകോവിൽ

ഊണ് മുറി ഒരു ശ്രീകോവിൽ അവിടേയ്ക്ക് പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു  അമ്മയുണ്ട് വീട്ടിൽ.  എത്ര പ്രാവശ്യം രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ശബരി ഓരോന്നും ഒരുക്കി പാത്രങ്ങളിലാക്കി മേശമേൽ  വയ്ക്കുന്നത്.

Read more

ചിലനേർകാഴ്ചകൾ

ചിലനേർകാഴ്ചകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരിലുമുണ്ടെന്നോർക്കണം. നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരേയും നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കണം.

Read more

കൃഷി ചെയ്താലേ ഓണം വിളയൂ

കൃഷി ചെയ്താലേ ഓണം വിളയൂ ഓണം, വിഷു, തിരുവാതിര എന്ന മൂന്നും ആണ്ടറുതികൾ  എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നും മുന്നു തരത്തിലാണ് കാലപ്രവാഹത്തിലെ അറുതികളും, ഒപ്പം പുനരാരംഭങ്ങളും ആവുന്നത്.

Read more