ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഓർമ്മത്താളുകൾ

2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ വേനൽചൂട് കത്തിക്കയറുന്ന ഒരു ഉച്ചനേരത്ത് “കൈരളി ക്ലബ്” എന്ന പെർത്തിലെ മലയാളിക്കൂട്ടായ്മ തിരക്കിലാണ്. ഒരു ചർച്ചാവേദിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കൈരളിയുടെ സംഘാടകർ . കൈരളി ക്ലബ്

Read more

മൈത്ര്യം

മൈത്ര്യം ഉഷസന്ധ്യകൾ  വിരിക്കുമീ ആർക്കരശ്മിതൻ- ആലിംഗനത്താൽ  മാരിവിൽ  തീർത്തിടും, പുൽനാമ്പിൻ  ജലകണം മ്രന്ത്രിച്ചു, ആത്മസവേ, നിൻ  സൗഹൃദം- ജനിമൃതികൾക്കുമപ്പുറമെന്നോർക്കുക!!   ചായം ചാർത്തിടും ഋതുക്കൾ, ധരണിയോട് മന്ത്രിച്ചു

Read more

ഊണ് മുറി ഒരു ശ്രീകോവിൽ

ഊണ് മുറി ഒരു ശ്രീകോവിൽ അവിടേയ്ക്ക് പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു  അമ്മയുണ്ട് വീട്ടിൽ.  എത്ര പ്രാവശ്യം രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ശബരി ഓരോന്നും ഒരുക്കി പാത്രങ്ങളിലാക്കി മേശമേൽ  വയ്ക്കുന്നത്.

Read more

ചേതന കഥ ഇതുവരെ അഥവാ ഇനിയും കഥ തുടരും

ചേതന കഥ ഇതുവരെ അഥവാ ഇനിയും കഥ തുടരും രജതജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൈരളിയെകുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, കൈരളിയുടെ അഭിമാനമായ ചേതനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പില്ലാതെ അപൂർണ്ണമാണെന്ന തിരിച്ചറിയലിൽ നിന്നാണ്   ഈ ലേഖനം

Read more