സൈനികൻ

സൈനികൻ

ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം കൗരവപ്പട, ഇരുപതു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പാണ്ഡവപ്പട. ആയിരക്കണക്കിന് ആനകൾ, കുതിരകൾ, അമ്പ്, വില്ല്, കുന്തം, വാൾ, പരിച എണ്ണിയാൽ  തീരാത്ത ആയുധങ്ങൾ .

ഒരുവശത്തു വില്ലന്മാരെന്നു മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവർ, മറുവശത്തു വില്ലാളി വീരന്മാരെന്നു കീർത്തികെട്ടവർ.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പഞ്ചപാണ്ഡവർ  എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സൈനൃത്തിന് മുഖാമുഖമായി ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണ്ണൻ, ദുര്യോധനൻ, ദുശ്ശാസനൻ അടക്കം ഒട്ടനവധി പ്രമുഖർ. ഈ യുഗത്തിൽ  അവിശ്വസനീയം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സൈന്യം രണ്ടുവശത്തും. അംഗസംഖ്യ കൊണ്ടും വില്ലാളി വീരന്മാരെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ യുദ്ധഭൂമി.

ഈ നാല്പത്തിയഞ്ചു  ലക്ഷത്തിൽ  ഒരുവനെ ആരറിയാൻ!

ഈ മനുഷ്യക്കടലിൽ  എത്ര പേരുടെ പേരെടുത്തു പറയാനാവും? ഇരുപത്? മുപ്പത്? നൂറ്? കവിഞ്ഞാൽ  ഇരുന്നൂറോ മുന്നുറോ പേരുകൾ  മാത്രം. പേരറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർ -ആനകളാൽ  ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടേണ്ടവർ, കുതിരകളാലും, രഥച്രകങ്ങളാലും ചത്തരയേണ്ടവർ. വില്ലാളി വീരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, അവർക്ക്  കവചം തീർക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ.  ആരുമാരും അറിയാതെ രണ്ടു വിഭാഗം ജ്യേഷ്ഠാനുജപുത്രന്മാർക്ക്  വേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെട്ടവർ.  ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക്  ഒന്നും നേടാനില്ല. ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ  മരിച്ചു വീണാൽ  സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളും അല്ലാതെ ആരും വേദനിക്കാനില്ല. അവരുടെ വേദന ആരും മനസ്സിലാക്കില്ല. ഗീതോപദേശം നൽകിയ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോലും.

അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ദുര്യോധനനോ നൂറോളം  വരുന്ന കൗരവരോ അറിയില്ല സാധാരണ ഒരു സൈനികന്റെ വേദന. എല്ലാം അറിയുന്ന എന്നാൽ  എല്ലാ അവശ്യ-അനാവശ്യങ്ങൾക്കും  കൂട്ടുനിന്ന കൃഷ്ണനോ, ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനോ,  ഭീഷ്മർക്കോ, കൃപർക്കോ,  ദാനശീലനെന്നു പേരു കേട്ട കർണനോ, അന്ധതയെ മറയാക്കി ജീവിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രർക്കോ , കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയ ഗാന്ധാരിക്കോ, എന്തിനേറെ – വരദാനം കൊണ്ട് മാത്രം പുത്രരെ സൃഷ്ടിച്ച കുന്തിക്ക് പോലും പറ്റിയില്ല ഈ അനാവശ്യ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ. സ്വയം നശിക്കാനും മുഴുവൻ  ബന്ധുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധം, പിന്നെ എന്നെപ്പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള സാധാരണ  പ്രജകളെ കുരുതി കൊടുക്കാനും. 

ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർക്ക് പേരില്ല! ഏതു രാജ്യത്തുനിന്ന് വന്നവരെന്നറിയില്ല! വെറും എണ്ണത്തിനു വേണ്ടി, അംഗബലത്തിനു വേണ്ടി,  അവരുടെ ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ  യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടവർ- ഈയാം പാറ്റകളെ  പോലെ ചത്തൊടുങ്ങാൻ  മാത്രം…

ഒരു സാധാരണ സൈനികന് ഇതാണല്ലോ വിധി!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *